img/wide0002.jpg
buttons/index-b.jpg buttons/wijkraad-b.jpg buttons/adviezen-b.jpg buttons/agenda-b.jpg buttons/vorigeverg-b.jpg buttons/overvecht-b.jpg buttons/weblinks-b.jpg buttons/afkortingen-b.jpg buttons/contact-b.jpg

Waarom een tabblad "adviezen en onderzoeken"?

Wijkraad Overvecht adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over zaken die spelen in de wijk Overvecht. Doordat wij bewoners of ondernemers zijn in deze wijk weten wij natuurlijk al aardig wat er speelt in de wijk en hebben wij ook wel een beeld wat de bewoners van deze wijk belangrijk vinden. Toch vinden wij dat onvoldoende (en met ons de gemeente), om goed te kunnen adviseren. Daarom verrichten wij ook onderzoek of laten wij zaken onderzoeken: de wijkraadplegingen en wijkpeilingen.

U kunt alle adviezen die de wijkraad Overvecht heeft uitgebracht en de reactie van de gemeente op zo'n advies HIER lezen.

Wijkraadplegingen

Wij voelen ons verplicht om gemiddeld ieder jaar een wijkraadpleging te houden. Door zo'n wijkraadpleging is het niet 'die paar vrijwilligers v/d wijkraad' die iets uit de losse pols adviseren, maar is het advies wat we daarna uitbrengen een gedegen resultaat, waar de gemeente iets mee kan en mee moet. De rapporten van de door ons gehouden wijkraadplegingen vindt u hier .

Wijkraadpeilingen

Naast de grotere wijkraadplegingen houden we ook met enige regelmaat kleinere wijkpeilingen. Door met een aantal wijkraadleden met een kraampje op een braderie staan komen we zo in direct contact met medebewoners van Overvecht . De informatie die daaruit komt noemen we een wijkpeiling. Zo staan we soms met een handvol knikkers op een Braderie en vragen bewoners de knikkers in een aantal doorzichtige buizen met stellingen toe doen. Door de knikkers konden bewoners dan hun voorkeur aangeven. Dit geeft vaak interessante resultaten: niet wetenschappelijk verantwoord en onderbouwd, maar het wel geeft ons wel inzicht. En het is altijd voer voor gesprekstof aan de kraam! Vaak geven die resultaten aanleiding een onderwerp verder te onderzoeken en om dus toch een 'officiële' wijkraadpleging op te starten. De beknopte resultaten van de wijkpeilingen vindt u hier .

Gemeentelijk onderzoek

Maar niet alleen de wijkraad doet onderzoek in en over de wijk Overvecht. Op deze LINK vindt u rapporten van onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren.

De onderzoeken door of in opdracht van wijkraad Overvecht

Toen we startten hadden we geen idee waar we moesten beginnen: de wijkraadsleden wilden eigenlijk de gehele wijk aanpakken en op alle vlakken tegelijk: bereikbaarheid, uitgaansmogelijkheden, de zorg, witte en zwarte scholen, herstructurering enz enz. Alles vonden we belangrijk. In een van de eerste wijkraadsvergaderingen, hebben we een beetje onze prioriteiten geprobeerd aan te brengen. Maar... Wat vond de rest van de bewoners in Overvecht? Daarop hebben wij besloten om in onze eerste wijkraadpleging dit als belangrijkste onderzoeksvraag te stellen. Dit onderzoek had als titel: Geef uw mening over... Een opiniepeiling onder inwoners van Overvecht over de wijk. Hieronder vindt u alle onderzoeksrapporten van de (grote) wijkraadplegingen en de kleinere wijkpeilingen. Allen met een korte toelichting en het te downloaden volledige rapport en/of een kortere samenvatting ervan.

De verschillende (grote) wijkraadplegingen in teruglopende volgorde:

Wijkraadpleging Verkeersveiligheid Het recht van de snelste?

De Wijkraad Overvecht heeft in 2018 zijn wijkraadpleging gewijd aan de beleving van de verkeersveiligheid in Overvecht. De focus licht daarbij op het gedrag en hoe de wijk verkeersveiliger kan worden. Maandag 11 februari j.l. werd het onderzoeksrapport door onderzoeksbureau XTNT aan wijkwethouder Kees Diepeveen overhandigd.

U kunt HIER de korte versie van het XTNT advies Het recht van de snelste? lezen als pdf.
Het volledige rapport (55 pagina's) kunt u HIER lezen.
Ten slotte kunt u de reportage die UindeWijk van de presentatie op 11 februari heeft gemaakt bekijken.
https://www.youtube.com/watch?v=GEd-DIAo8kk

In de loop van april 2019 zal de wijkraad hierover een advies naar B&W zenden.

2017: Gezond en aangenaam wonen in Overvecht

De Wijkraad Overvecht heeft in 2017 zijn wijkraadpleging gewijd aan de vraag:

Wat zijn de belangrijkste redenen voor de problemen met betrekking tot wonen in Overvecht en welke kansen zijn er om wonen in Overvecht gezonder te maken?
Bekijk hier de film die Wijkraad over dit onderwerp heeft laten maken https://youtu.be/17JRUTOAJTM

Het rapport werd op 6 februari 2018 gepresenteerd en aangeboden aan wethouder Paulus Jansen. Zie de reportage van U-in-de-Wijk https://www.youtube.com/watch?v=-RNoCpOBlyk

Hier treft u het volledige rapport aan PDF
en hier de samenvatting (flyer) PDF .

2016: Gezondsheidsbevordering in de wijk Overvecht

In 2015 was Overvecht in het nieuws als 'ongezondste wijk' van Nederland op basis van gedeclareerde zorgkosten. Een blik op de cijfers leert dat ouderen en mensen met psychische klachten hierin sterker vertegenwoordigd zijn in de wijk. De wijkraad Overvecht heeft daarom onderzoek laten doen naar de activiteiten in de wijk voor gezondheidsbevordering en wat daar eventueel beter in kan. Gezondheidsbevordering richt zich op het bevorderen en in stand houden van een gezonde leefstijl en van een gezonde sociale (en fysieke) omgeving. De focus in het onderzoek lag op ouderen (55+) en mensen met psychische klachten. Onderzoeksvragen

De belangrijkste thema's zijn:

• Uit het onderzoek komt naar voren dat zorg-professionals soms in een spagaat zitten tussen het 'vernieuwend welzijn' en de behoefte van de cliënt. Kunnen we hen wel vragen om gezondsheidsbevorderende activiteiten ook nog eens nadrukkelijker te promoten onder ouderen?

• Zowel bewoners als professionals vinden dat in Overvecht meer 'outreachend' en laagdrempelig moet worden gewerkt om kwetsbare groepen te bereiken. Hoe verhoudt zich dat tot eerder genoemde spagaat?

• Ouderen noemen o.a. betere vervoersmogelijkheden als drempelverlagend voor deelname aan activiteiten. Gaat deelname inderdaad omhoog als er ruimere vervoersmogelijkheden zijn?

Een korte samenvatting van het onderzoeksverslag treft u hier aan PDF . En hier treft u het volledige rapport aan PDF .

2015: Initiatieven in de Wijk

Overvecht kent vele succesvolle en minder succesvolle activiteiten en projecten. Een deel daarvan is goed bekend bij de wijkraad, wijkbureau, gemeente en overige wijkprofessionals. De vraag is echter of 'wijkbenutters' (bewoners, ondernemers, werkenden in de wijk) hetzelfde waarderen als de professionals. Wordt er door wijkprofessionals en beleidsmakers niet te veel aandacht geschonken aan de bij hun bekende aspecten van de wijk? Tegen deze achtergrond heeft de wijkraad Overvecht besloten om bij de jaarlijkse wijkraadpleging de aandacht te richten op de waardering voor al deze projecten en activiteiten.

Voor een conceptversie van het onderzoeksrapport, als besproken in de Wijkraadsvergadering van 6 october 2016, zie Wat waardeert u in Overvecht? (PDF)

2013: Schoolcarrières Overvecht

De kinderen uit Overvecht blijken veel minder vaak door te stromen naar hogere schooltypen (HAVO en VWO) dan het Utrechts gemiddelde (ca. 31%, tegenover 61% doorstroom voor Utrecht gemiddeld). En Overvecht blijkt verreweg het hoogste percentage voortijdig schoolverlaters te hebben. Ruim 15% van de jongeren verliet voortijdig het onderwijs. De vraag is dan wat er nog gedaan kan worden om de kinderen in Overvecht betere kansen op een schoolcarrière te geven. Na een verkenning van het onderwerp is besloten de onderzoeksvragen met name te richten op de ouders: welke knelpunten ervaren zij en welke oplossingen zien zij?
Zie hierbij het volledige rapport PDF en de samenvatting PDF .

Wijkraad Overvecht wil schoolcarrières van kinderen in de wijk vergroten


Wat is 'goed'?

Overvechtse ouders over het onderwijs aan hun kinderen (april 2014) onderzoeksrapport door Oberon.

Het rapport 'Wat is 'goed'? dat onderzoeksbureau Oberon in opdracht van de Wijkraad Overvecht heeft opgesteld is 2 juli 2014 tijdens een informatie- en discussieavond in het Trajectum College in Overvecht aan onderwijswethouder Jeroen Kreijkamp tevens wijkwethouder, gepresenteerd.

De avond werd druk bezocht door ouders uit de wijk en omgeving, vertegenwoordigers van scholen en vertegenwoordigers van instellingen die actief zijn op het gebied van onderwijs.

Naast de wethouder namen de volgende prominente onderwijsdeskundigen zitting in het panel: Rinda den Besten (voorzitter PO-Raad), Thea Meijer (voorzitter CvB SPO/lid Onderwijsraad) en Kees Jan Vreeker (directeur Trajectum College in Overvecht).

Na een toelichting van Walter de Wit van onderzoeksbureau Oberon op het rapport is er gediscussieerd met de aanwezigen aan de hand van drie stellingen. Voorafgaand aan de discussie werden drie korte filmpjes vertoond waarin ouders op een van de Overvechtse schoolpleinen zijn geïnterviewd.

De stellingen luiden als volgt:

II I. Ouderbetrokkenheid heeft geen invloed op de schoolresultaten van de kinderen (filmpje)
I II. Voor een goed schooladvies is voorafgaand huisbezoek nodig (filmpje)
III. In Overvecht is ouderinitiatief nodig om tot gemengde scholen te komen (filmpje)

De aanleiding voor deze wijkraadpleging over onderwijs is dat de Wijkraad zorgen heeft over de doorstroom van kinderen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.
Uit het onderzoek is onder andere naar voren gekomen dat leerlingen uit groep 8 in Overvecht gemiddeld vaker een vmbo-advies krijgen en dat ze relatief veel minder vaak op het havo of vwo zitten dan gemiddeld in Utrecht.
Bovendien gaat bijna 30% van de Overvechtse basisschoolleerlingen naar een school buiten de eigen wijk.
Er zijn ook successen te melden. Bijvoorbeeld daling van het aantal voortijdig schoolverlaters en het succes van de Brede School Academie BSA.

De wijkraad zal binnenkort een advies over het rapport aan het College van Burgemeester en Wethouders uitbrengen.

De wethouder nam het rapport in ontvangst en stelde het initiatief van de wijkraad zeer op prijs. Hij benadrukte dat de aanbevelingen waardevol zijn. Talentontwikkeling is belangrijk en daar zet de gemeente op in. De wethouder, die tevens ook economie in zijn portefeuille heeft, benadrukte dat het uiteindelijk gaat om een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Na het advies van de wijkraad zal er verder over dit onderwerp gesproken worden. Het rapport is een aansporing daartoe.

Een samenvatting van de resultaten van het Oberon-Wijkraad rapport over Overvechtse schoolcarrières kunt u hier downloaden. PDF
Het volledige rapport van 42 pagina's met bijlagen kunt u hier downloaden. PDF
Het verslag van de presentatie kunt u hier downloaden. PDF
Ook treft u een filmpje aan met een impressie van de avond. (filmpje)

2012: Wat schuift't? Stimuleren van creatief ondernemerschap onder jongeren

De Wijkraad Overvecht heeft Labyrinth Onderzoek & Advies gevraagd om creatief ondernemerschap onder jongeren in de wijk Overvecht te stimuleren. Door middel van het project Wat schuift't is er creatief ondernemerschap gestimuleerd onder jongeren die zelf iets willen ondernemen en gemotiveerd zijn. Het gevolg van deze stimulering van ondernemerschap onder jongeren is realisatie van eigen ondernemingen door middel van ideeën die de jongeren aanleveren. Hierdoor worden de jongeren aan het werk gezet en wordt werkgelegenheid in de wijk gecreëerd. De jongeren die gemotiveerd zijn en geïnteresseerd in ondernemerschap kunnen hun goede ideeën voor een onderneming aandragen bij een pitch event. Hierbij worden deze jongeren gekoppeld aan ervaren ondernemers die hun begeleiding bieden om hun eigen onderneming van de grond te krijgen. De focus ligt op het stimuleren van ondernemerschap onder jongeren uit de wijk Overvecht. Daarnaast wordt er door middel van onderzoek nagegaan hoe de jongeren te motiveren zijn, wat hun dagelijkse bezigheden zijn, of ze nog wel of niet op school zitten en of ze werk en stageplekken kunnen vinden.
Het onderzoeksrapport kunt u hier lezen PDF .

2011: Geen wijkraadpleging gehouden

Omdat de wijkraadpleging 2010 'Overvecht op leeftijd' medio 2011 pas was afgerond hebben we gemeend niet snel toch nog een wijkraadpleging 2011 te houden, maar insteken op een goede start van een wijkraadpleging 2012.

2010: Overvecht op leeftijd

Het onderzoek van 2010 ging over hoe ouderen in Overvecht hun leefsituatie in deze wijk ervaren. Centraal stonden de vragen: Hoe aangenaam vinden 55-plussers het wonen in de wijk Overvecht? Aan welke faciliteiten wordt veel waarde gehecht? Wat is er nodig om het woongenot van ouderen te behouden of te verbeteren? Welke faciliteiten worden door ouderen gemist in onze wijk? Voor een persoonlijk interview zijn voor dit onderzoek 173 ouderen huis-aan-huis bezocht. Voor een nader diepte-interview zijn nogmaals 19 ouderen bezocht. Daarnaast hebben 32 ouderen de vragenlijst online (www.overvechtopleeftijd.nl) ingevuld. Op deze manier is een uitgebreid overzicht verkregen over de leefsituatie van ouderen in Overvecht. Het onderzoek werd maandag 4 juli 2011 gepresenteerd. Er was een zeer grote belangstelling, ongeveer 100 aanwezigen. Onder de bezoekers waren veel ouderen die in Overvecht wonen, professionals die in hun werk met ouderen te maken hebben en andere geïnteresseerden. Ook de politiek was vertegenwoordigd, onder andere in de persoon van wethouder Victor Everhardt en Groen Links Tweede Kamerlid Linda Voortman. De genoemde politici hebben de ouderenzorg in hun portefeuille. Er werd op basis van uitdagende stellingen een debat gevoerd. Dit leidde tot een levendige discussie en tot veel informatie over wat er leeft bij de bewoners in Overvecht. De Wijkraad Overvecht dankt alle mensen die aanwezig waren op de bijeenkomst en iedereen die heeft meegeholpen om deze middag mogelijk te maken.
Het volledige onderzoek PDF
Alleen de samenvatting PDF

2009: Wat kan en moet er anders in Overvecht?

Bij de start van de wijkraden hebben wij ons eerste wijkraadpleging gehouden, met als titel: "Geef uw mening over... Een opiniepeiling onder inwoners van Overvecht over de wijk". Wij vroegen ons af of daarin verandering was opgetreden. Daarom is een onderzoek gestart met globaal dezelfde strekking, maar met een andere opzet: we gingen meer naar de bewoners (groepen) toe i.p.v. een schriftelijke enquête. Ook kon u via een tijdelijke website uw mening kenbaar maken via www.leefbaarheidovervecht.nl. Dit onderzoek is begin 2010 afgerond. De resultaten werden op 20 april 2010 gepresenteerd, waarna in kleine tafelgroepen die avond verder werd gediscussieerd over wat bewoners, politiek, B&W, professionals en natuurlijk de wijkraad zelf kunnen doen om de leefbaarheid te verbeteren.
Het volledige onderzoek PDF
Alleen de samenvatting PDF

2008-2009: Veiligheid

Eind 2008 zijn we gestart met een wijkraadpleging te houden over Veiligheid. Dit onderzoek is eind 2009 afgerond. De onderzoeksresultaten zijn op 26 oktober 2010 gepresenteerd tijdens een interactieve debatavond in aanwezigheid van burgemeester Wolfsen, wijkwethouder Rinda den Besten, politie en natuurlijk bewoners. De helft van de ondervraagden voelt zich wel eens onveilig in Overvecht. Bijna een kwart heeft ooit meegewerkt aan veiligheids- of buurtpreventieprojecten om de veiligheid te verbeteren. Een klein deel (15%) is van mening dat Overvecht het afgelopen jaar veiliger is geworden, terwijl 30% vindt dat het in diezelfde periode onveiliger is geworden. Tijdens de discussie is met name in gegaan op de rol van de wijkagent en op de vraag: hoe krijgen we gezamenlijk, jongeren en ouderen, met de instanties, de veiligheidsbeleving omhoog? Een verkorte populaire versie van het rapport, samen met het volledige rapport vindt u dit hieronder.
Het volledige onderzoek PDF
Alleen de samenvatting PDF

2007-2008: Jong Overvecht

Dit onderzoek is eind 2007 opgestart en ging het over wat jongeren van deze wijk vinden en wat ze zelf in de wijk zouden willen doen. Te vaak, vonden wij, wordt er gesproken over de jongeren in plaats van dat jongeren hun mening zelf konden geven. Wij wilden hen dit klankbord bieden. Het onderzoek bestond uit twee delen: een deel over jongeren van na de basisschool en het laatste deel over jongeren in de twee laatste groepen van de basisschool. 8 juni 2008 was er een debatavond georganiseerd voor het eerste deel om samen met jongeren en beroepsmatig betrokkenen te debatteren over de onderzoeksresultaten. De uitkomsten van dit debat zijn ook meegenomen in het onderzoek en uiteindelijke rapport. Uiteindelijk was 24 september 2009 de overhandiging van het laatste deel van het onderzoek en ons advies naar aanleiding van deze rapporten aan onze wijkwethouder Rinda den Besten. Opvallende uitkomst is dat jongeren positiever zijn over deze wijk dan ouderen, maar dat ze toch niet hun kinderen er zouden willen zien opgroeien. Jongeren zijn op meerdere manieren betrokken bij dit onderzoek. Zo was er tijdelijk een website (www.jongovervecht.nl) voor jongeren om een webenquête in te vullen, waarmee een i-pod was te winnen. Omdat het onderzoek merendeels in 2008 heeft plaatsgevonden is het in het rapport wijkraadpleging 2008 gaan heten.
Het volledige onderzoek onder jongeren vanaf de basisschool PDF
Het volledige onderzoek onder jongeren in de groepen 7 en 8 van de basisschool PDF
Alleen de samenvatting PDF

2006: De bereikbaarheid van zorg onder de Overvechtse bevolking

In 2006 hebben we gekozen om een wijkraadpleging te houden over het onderwerp "gezondheidszorg". Concrete aanleiding hiervoor was een peiling op een braderie in de wijk in het najaar van 2005, waaruit bleek dat wijkbewoners van mening waren dat het onderwerp op de agenda van de wijkraad gezet moest worden. De resultaten uit deze wijkraadpleging laten zien dat er in Overvecht sprake is van een fikse gezondheidsproblematiek vooral op psychosociaal vlak, wat eerdere conclusies van GG&GD Utrecht ondersteunt. Maar liefst een derde van de ondervraagde Overvechters beoordeelt de eigen gezondheid met het rapportcijfer (een 6 of lager) en vindt zichzelf dus ongezond of matig gezond. Mensen met een laag opleidingsniveau en laag inkomen ervaren de eigen gezondheid als minder goed. Hetzelfde kan gezegd worden voor mensen met een hogere leeftijd. Veel gehoorde gezondheidsklachten zijn terug te voeren op problemen in de psychosociale sfeer en leefstijl. Voorbeelden zijn rugpijnen, 'zich ziek voelen', aandoeningen aan het bewegingsapparaat, slaapproblemen en stress. Veel zorgverleners uit Overvecht wijzen op een grote problematiek in de wijk m.b.t. sociaal isolement en vereenzaming. Dit wordt bevestigd door de resultaten uit de wijkraadpleging, waaruit blijkt dat: Een kwart van de ondervraagden zegt niemand te kennen om persoonlijke problemen mee te bespreken; Eén op de vijf ondervraagden zegt zich wel eens eenzaam te voelen in Overvecht; Bijna een kwart van de ondervraagden zegt niet genoeg mensen in Overvecht te kennen; Aangezien men zich beter voordoet bij dit soort (gevoelige) onderwerpen, mag worden aangenomen dat de omvang van de eenzaamheidsproblematiek in de wijk Overvecht alleen maar groter zal zijn.
Het volledige onderzoek PDF
Alleen de samenvatting PDF

2005: Wijkraadpleging Cultuur en Vermaak in Overvecht

Met deze wijkraadpleging, uitgevoerd door Onderzoeksbureau Labyrinth, wilden wij inzicht krijgen in de volgende zaken: De mate van (on)tevredenheid onder de wijkbewoners over de huidige culturele mogelijkheden in Overvecht (evenementen, ontmoetingspunten, horeca en amusement); Zaken waarover Overvechters tevreden of ontevreden zijn wat betreft cultuur en vermaak in de eigen wijk; Het 'potentieel' aan cultuurbezoekers in Overvecht (aantal, frequentie, etc.); Verbeterpunten ten aanzien van het huidige aanbod van cultuur en vermaak in Overvecht. Uit deze wijkraadpleging kwamen de volgende aanbevelingen: De behoefte aan meer cultuur en vermaak in Overvecht is groot. De culturele mogelijkheden in de wijk Overvecht worden momenteel gewaardeerd met een krappe voldoende. Probleem blijkt vooral het gebrek aan voldoende ontmoetingsplekken te zijn, waarbij het niet alleen gaat om een tekort aan horeca en amusement, maar ook om een locatie waarin culturele activiteiten zoals dans, muziek en theater plaats kunnen vinden. Kijk kritisch naar (culturele) evenementen die worden georganiseerd in Overvecht. Zo blijkt de bekendheid en de opkomst van enkele evenementen die onlangs in de wijk hebben plaatsgehad zeer laag te zijn.
Het volledige onderzoek PDF
Alleen de samenvatting PDF

2004: Investeren in (sociaal) kapitaal

In dit onderzoek, uitgevoerd door Mex-it, hebben wij de meningen, ideeën, mogelijkheden en behoeften van verschillende bevolkingsgroepen in Overvecht in kaart gebracht met betrekking tot de wijkaanpak in alle facetten. Dit gaf richting en onderbouwing voor de standpunten en actiepunten van de wijkraad over dit onderwerp. De wijkraadpleging was opgedeeld in drie thema's: fysieke, sociale en economische herstructurering. De rapportage heeft als titel gekregen: 'Investeren in (sociaal) kapitaal'. Tijdens de wijkraadpleging is namelijk gebleken dat de verschillende subthema's waarin het onderzoek is opgedeeld, niet los van elkaar gezien kunnen worden. De meerderheid van de respondenten geeft dan ook aan dat de herstructurering van Overvecht een en-en verhaal is. Met alleen een fysieke herstructurering is Overvecht er niet: Er moet geïnvesteerd worden in fysiek, economisch én menselijk kapitaal.
Het volledige onderzoek PDF
Alleen de samenvatting PDF

2003: Geef uw mening over...

Een opiniepeiling onder inwoners van Overvecht over de wijk In dit onderzoek, uitgevoerd door Tangram Onderzoek in opdracht van ons (dus niet van het wijkbureau Overvecht, zoals fout op het rapport staat), zijn de drie vragen gesteld: - Wat helpt om Overvecht beter, leuker, mooier te maken? - Wat wilt u zelf doen? - Wat zou u als eerste aanpakken als u burgemeester van Overvecht zou zijn? De komst van een cultureel centrum (31%) en het opzetten van actieve preventie (39%) helpt volgens de Overvechtse inwoners het meest om Overvecht beter, leuker, mooier te maken. Ook volgens 43% van de Overvechters zou 'meer variatie in bouw, beelden, groen of nog wat anders' de wijk beter, leuker en mooier maken. Ruim driekwart (77%) van de respondenten zou zelf in meer of mindere mate ook een bijdrage willen leveren aan het beter, leuker en mooier maken van Overvecht. De hoedanigheid waarin Overvechters een bijdrage wil leveren is verschillend. Krap een derde van de inwoners van Overvecht geeft aan inspraak- en informatieavonden te willen bezoeken. Bijna een kwart (23%) van de respondenten zegt zelf mee te willen helpen met het onderhoud. Op de eerste plaats zouden Overvechters, als zij burgemeester van Utrecht zouden zijn, de 'wijk opknappen'. Vooral het opruimen van zwerfvuil/rommel en het schoonmaken van de wijk worden in dit verband regelmatig genoemd.
Het volledige onderzoek PDF
Alleen de samenvatting PDF

    De verschillende (kleinere) wijkraadpeilingen op chronologische volgorde:

Tijdens een wijkpeiling staan een aantal leden van de wijkraad met een kraam op een braderie. Belangrijkste doel van de wijkraad is om in gesprek te komen met bewoners van de wijk. Vaak worden op zo'n dag wel 300 gesprekken gevoerd! Publiekstrekker bij de stand is, naast de ballonnen voor de kinderen, het peilapparaat, ook wel orgel genoemd. Op elke doorzichtige buis (de orgelpijp) staat een stelling of vraag. Door knikkers in een of meer orgelpijpen te laten vallen geven bewoners hun voorkeur aan. Het is duidelijk dat dit geen wetenschappelijke onderzoeken zijn, maar behalve dat het gewoon leuke gesprekken zijn, zijn ook de resultaten vaak interessant. Vaak is ook zo'n uitkomst aanleiding om verder te onderzoeken in de vorm van een wijkraadpleging.

Hieronder vindt u de beknopte resultaten van de wijkraadpeilingen:
Resultaten wijkraadpeiling juni 2003 in buurthuis De Boog PDF
Resultaten wijkraadpeiling september 2004 in het Groot Winkelcentrum PDF
Resultaten wijkraadpeiling april 2005 in het Groot Winkelcentrum PDF
Resultaten wijkraadpeiling september 2005 in het Groot Winkelcentrum PDF
Resultaten wijkraadpeiling september 2006 in het Groot Winkelcentrum PDF
Resultaten wijkraadpeiling april 2007 in het Groot Winkelcentrum PDF
Resultaten wijkraadpeiling november 2007 in winkelcentrum De Klop PDF
Resultaten wijkraadpeiling september 2009 in het Groot Winkelcentrum PDF
Resultaten wijkraadpeiling april 2010 in het Groot Winkelcentrum PDF

De laatste jaren lukt het niet om zo'n wijkpeiling georganiseerd te krijgen of hebben we geen aansprekend thema.

Tot slot

Het organiseren van wijkraadplegingen en wijkraadpeilingen kosten veel inspanning van wijkraadsleden. Maar het geeft ook energie om onderzoeksresultaten ook omgezet te zien in daadwerkelijke veranderingen in de wijk. En de contacten en discussies tijdens een wijkraadpeiling, op een braderie, zijn altijd leuk en zinvol.

buttons/naarboven-b.jpg buttons/indexfooter-b.jpg

Versie 2019-04-10 23:58