img/left0002.jpg
buttons/wijkraad-b.jpg buttons/adviezen-b.jpg buttons/agenda-b.jpg buttons/vorigeverg-b.jpg buttons/overvecht-b.jpg buttons/weblinks-b.jpg buttons/afkortingen-b.jpg buttons/contact-b.jpg
Ga direct naar    Komende vergadering    Secretaris gezocht    Jaarverslagen
Watertorenspeldje voor Dr. van Riet    Vragen over Ovecht-Noord Aardgasvrij

Petitie NRU

De Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) kan alleen goed ingepast worden als deze verdiept wordt aangelegd. Voor de doorstroming van het verkeer maakt het niet uit of er onderdoorgangen of fly-overs komen. Maar voor de omwonenden maakt het een enorm verschil. In juni stelde de Gemeente al 19 miljoen extra en afgelopen maand de Provincie 9 miljoen. Met een petitie willen wij het Rijk aansporen om ook extra te investeren in de NRU.

De Wijkraad Overvecht en de Kerngroep DROOM (De Randweg Overvecht Op Maat) roepen u daarom op om de petitie te ondertekenen.

Welkom op de website van Wijkraad Overvecht

Wijkraad Overvecht is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan dat het college van Burgemeester en Wethouders adviseert over zaken die spelen in de wijk Overvecht.

De leden van de wijkraad zijn bewoners, ondernemers en/of vertegenwoordigers van organisaties die zich willen inzetten voor de wijk.

U bent van harte welkom om onze openbare vergaderingen bij te wonen .
Wij vergaderen meestal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9 ( routebeschrijving ).
Onder het kopje "Agenda" vindt u een overzicht van de vergaderdata.

Mocht u meer willen weten over de Utrechtse wijkraden, klik dan https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/participatie/wijkraden/ .

VRAGEN AAN DE PROJECTLEIDING VAN 'OVERVECHT NOORD AARDGASVRIJ'

Voorbereiding van de wijkraadvergadering op 14 december 2017

Aanleiding

Naar aanleiding van de lancering van de plannen van het college van B&W om Overvecht Noord uiterlijk 2030 aardgasvrij te hebben, heeft de wijkraad, na bestudering van de projectstukken en uitgebreid contact met buurtbewoners, een aantal vragen. Deze vragen staan hieronder per categorie weergegeven.
Projectleider Fabian Mol worden deze vragen toegestuurd om ze zoveel mogelijk vóór de wijkraadvergadering van donderdag 14 december 2017 op papier te beantwoorden. In die vergadering komt hij een toelichting geven en kunnen wij met hem in gesprek over het onderwerp. De dikgedrukte vragen zijn de hoofdvragen, de overige vragen zijn vervolgvragen.
Lees hier de antwoorden van Fabian Mol.

Communicatie

1. Realiseert de gemeente zich dat het bij veel bewoners in het verkeerde keelgat is geschoten dat zij uit de media hebben moeten vernemen dat ze per 2030 geen gas meer geleverd kunnen krijgen? En gaat de gemeente de communicatie in het vervolg verbeteren en niet eerst via de landelijke media communiceren alvorens de bewoners op de hoogte te brengen?

Juridisch

2. Passen de huidige plannen van de gemeente binnen de in besluitvorming zijnde wet? En als dit niet blijkt te passen gaat het plan dan ook van de baan?

3. Is het zeker dat de gemeente de levering van gas aan bewoners wel eenzijdig op mag zeggen?

Financieel

4. Realiseert de gemeente zich dat er in Overvecht Noord huizen zijn die nog op erfpacht staan en waarover nu de gesprekken lopen om deze af te kopen? En realiseert zij zich eveneens dat een stapeling van kosten als gevolg van het afkopen van erfpacht en het investeren in gasloos wel eens te veel kan zijn voor mensen?

5. Is het een mogelijke uitkomst van het proces dat woningeigenaren alle aanpassingen aan de woning zelf moeten betalen zonder dat er een subsidie of een tegemoetkoming in de kosten voor de transitie naar gasloos komt?

6. Vanaf wanneer moet uiterlijk duidelijk zijn hoe de Overvechters gecompenseerd zullen worden voor de investeringen die zij moeten doen? Bewoners zullen op korte termijn willen investeren in hun huis en dan moet wel helder zijn of er vergoedingen zijn.

7. Hoe moet het met woningeigenaren die simpelweg het geld niet hebben om hun huis aan te passen?

8. Kan de gemeente de garantie geven dat de bewoners van Overvecht Noord op zijn minst worden gecompenseerd voor de kosten van de kinderziektes die altijd met een pilot samenhangen en dat zij op deze wijze niet de rekening voor de rest van de stad betalen die níet met deze faalkosten worden geconfronteerd?

9. Kunt u de garantie geven dat de bewoners van Overvecht Noord niet geconfronteerd worden met exorbitante investeringen omdat ze voor de muziek uit lopen, waar de rest van de stad en het land, als het gezonde verstand weer is ingedaald, een hybride oplossing (dus met een deel gas) krijgt aangeboden die slechts een fractie van die investering behelst?

10. Realiseert de gemeente zich dat de aanschaf van zelfs maar nieuwe pannen voor veel huurders wel eens te veel zou kunnen zijn? En kan de gemeente dan ook de garantie geven dat huurders niet met investeringen zullen worden geconfronteerd?

11. Kan de gemeente de garantie geven dat de transitie naar aardgasvrij niet zal leiden tot een verhoging van de huur van Overvechtse huurders?

12. Waarom geeft de gemeente in het werkdocument consequent aan dat de transitie voor huurders budgetneutraal zal zijn en zegt ze in het geheel niets over eigenaar-bewoners?

13. Wat wordt er bedoeld met een tegoedbon die huiseigenaren krijgen bij het inkopen van een energieadvies? Kan de huiseigenaar daarmee de rekening van zijn energieleverancier betalen?

14. Kan de gemeente Utrecht de garantie geven dat de bewoners van Overvecht Noord straks niet extra in de portemonnee gepakt worden met een verhoging van de WOZ-waarde en een verhoging van het eigenwoningforfait voor de waardevermeerdering van hun woning, als gevolg van de aanpassingen?

15. Hoe verlopen de gesprekken met de woningcorporaties over de investeringen in de huurwoningen?

Participatie

16. Waarom is de wijkraad niet in een eerdere fase om advies gevraagd voordat het college dit ingrijpende besluit voor de wijk heeft genomen?

17. Hoe wordt de participatie van het proces vormgegeven en welke rol krijgen bewoners en bewonersorganisaties daarbij? Waar mogen zij straks concreet over meebeslissen?

18. Wat is de positie van een hele kleine groep eigenaar-bewoners tegenover een grote overmacht van corporaties en netbeheerder?

19. Waarom is het werkdocument niet te vinden is op de pagina Overvecht-Noord aardgasvrij? En wat zegt dit het over de transparantie van het proces en het vertrouwen dat de bewoners mogen hebben in de projectorganisatie?

Procesmatig

20. Waarom is gekozen voor een termijn van 2030? Wat is de echte uiterste vervangingsdatum van de gasinfrastructuur en ligt er in Utrecht geen gasinfrastructuur die ouder is of langer mee zal gaan?

21. Is het tempo van de transitie niet veel te hoog? Bepaalt de levensduur van het huidige netwerk alles?

22. Hoe bestaat het dat op dit moment nieuwe huizen worden gebouwd in Overvecht Noord die worden aangesloten op aardgas?

23. Op welke termijn zullen de overige Utrechtse wijken van het gas af gaan?

24. In het werkdocument wordt gesproken over "Synergie met andere maatschappelijke thema's". Wanneer kunnen we daarvan de eerste concrete voorstellen zien en kunnen we ervan op aan dat het hier geen loze belofte betreft?

25. Heeft de gemeente zich gerealiseerd bij de keuze voor de start in Overvecht dat het hier om een wijk gaat waar de goedkoopste koopwoningen van de stad staan en waarbij het dus aannemelijk is dat deze bewoners niet eenvoudig aan financiering voor een verbouwing kunnen komen?

Technisch

26. Hoe verlopen de gesprekken met de leverancier van stadsverwarming om deze ook aardgasvrij te maken?

27. Is er sprake van "Overvecht Noord Aardgasvrij" als heel Overvecht Noord wordt aangesloten op stadsverwarming? En zo ja, is dat ook het geval als de stadsverwarming dan elke winter bijgestookt moet worden door het verbranden van gas of andere fossiele brandstoffen?

28. Zijn er eigenlijk wel voldoende innovatieve oplossingen beschikbaar voor de bestaande bouw om de doelstelling te kunnen realiseren?

29. Bent u op de hoogte van de conclusies van vaktijdschrift Milieu:
"Het overhaast gas inruilen voor stroom is echter slecht voor het milieu. Voor de bestaande woningvoorraad geldt dat de energietransitie moet beginnen met mínder gas te gebruiken. Dit kan door in te zetten op versnelde isolatie en andere besparingsmaatregelen in combinatie met het bevorderen van efficiënter bewonersgedrag."
En hoe beïnvloedt dit de plannen die er zijn voor Overvecht Noord?

Download deze vragen als PDF

Naar boven

Op 12 juli 2017 eerde de Wijkraad Overvecht Jacqueline van Riet met de Zilveren Watertoren

img/Jacqueline_van_Riet_met_Watertoren.jpg De reden hiervoor is de goede samenwerking die de wijkraad heeft met Jacqueline en de ondersteuning die wij steeds van haar ontvangen hebben bij het uitvoeren van de wijkraadplegingen over gezondheid in de wijk in 2006 en 2016.
Overvecht is een achterstandswijk waar naar verhouding veel mensen wonen met een migratieachtergrond en mensen die een zwakke economische positie hebben. Daarbij legde Jacqueline uit dat het in Overvecht belangrijk is om het verschil te maken tussen 'ziek zijn' en 'zich ziek voelen' en dat het van belang is om het 'zich ziek voelen' niet te veronachtzamen in het behandelingsproces.
Jacqueline zet zich al meer dan 30 jaar in om toegankelijke zorg in Overvecht te bewerkstelligen, waarbij zij zich ook inzet voor gezondheid en werkplezier van de zorgverleners. Als bestuurder van de Stichting Overvecht Gezond zoekt ze naar verbinding met andere zorgpartners in de wijk en naar vernieuwing en ontwikkeling van het huisartsenvak. Zij heeft daar dit jaar tevens de koninklijke onderscheiding 'Ridder in de Orde van Oranje Nassau' ontvangen.
Naar boven

Nieuwe leden Wijkraad Overvecht gezocht

De Wijkraad Overvecht is een hele actieve club mensen, die zich met hart en ziel voor hun prachtige, groene wijk inzet. Momenteel met 17 leden en wij zouden graag gaan uitbreiden.
Om lid te worden van de wijkraad moet je in de wijk wonen of werken.

De wijkraad is een adviesorgaan van het College van Burgemeester en Wethouders en functioneert als oren en ogen van de bewoners in de wijk.
Het lidmaatschap kost ongeveer 2 à 3 uur per week, maar daar krijg je veel voor terug: leuke contacten met andere wijkbewoners, je levert een waardevolle bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk, je zit dicht op het nieuws van de wijk, gezellige bijeenkomsten van de wijkraad etc.

Belangrijke eigenschappen van nieuwe leden kunnen zijn:
• betrokkenheid bij het wel en wee in de wijk
• maatschappelijke interesse
• graag bij willen dragen aan het welzijn van onze wijk Overvecht
• redactionele vaardigheden om adviezen op papier te zetten
• verbale kwaliteiten om de wijkraad te vertegenwoordigen in externe bijeenkomsten
• interesse voor de onderwerpen van een van onze werkgroepen.

Onze werkgroepen zijn:
Communicatie : doel is het contact met de bewoners van de wijk te onderhouden en de bekendheid van de wijkraad te vergroten.
Ruimtelijke Ordening en verkeer : hierin worden o.a. de vraagstukken rond wonen en bouwen in de wijk behandeld, verkeersvraagstukken, openbaar vervoer, NRU, maar ook wijkeconomie en milieu.
Welzijn : hieronder vallen o.a. de volgende onderwerpen: gezondheid, jeugd, ouderen, onderwijs, veiligheid, cultuur.

Niet elke kandidaat hoeft over alle eigenschappen te beschikken, de kwaliteiten kunnen over meerdere mensen verdeeld worden.
Meer informatie vind je op deze website www.wijkraadovervecht.nl.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen mailen naar: info@wijkraadovervecht.nl of bellen met:
Gülseren Urker ☎ 06-248 85 639
Els Wegdam ☎ 06-224 39 186
Nieuws 13 december 2017

Wijkraad Overvecht houdt Donderdag 14 December 2017 haar openbare wijkraadsvergadering in t Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9.
img/vergaderen1-735807.jpg

Het thema van de vergadering is 'Overvecht Noord aardgasvrij: de stad de lusten en Overvecht de lasten?'

Het college heeft onlangs besloten dat Overvecht Noord vanaf 2030 van het aardgasnetwerk zal worden afgesloten. Dit heeft enorme consequenties voor de Overvechters, zowel voor huurders als voor woningeigenaren. De vraag is waarom Overvecht Noord - niet bepaald de meest kapitaalkrachtige wijk van Utrecht - als eerste aan de beurt is. En hoe is de gemeente van plan om de Overvechters te compenseren voor alle problemen waar ze tegenaan zullen lopen als pioniers in dit proces?

Projectleider Fabian Mol en omgevingsmanager Marianne Nevens van de gemeente lichten de doelstelling en plannen toe. De wijkraad heeft met een aantal adviseurs o.l.v. Michiel van Uden een lijst met vragen opgesteld die door Fabian en Marianne beantwoord zullen worden.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: Donderdag 14 December 2017
•     Tijd:    20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: grote zaal in t Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
20:00 Opening

20:05 Verslag wijkraadvergadering 16 november 2017

20:10 Mededelingen
DB:
- Zie de lijst met afspraken DB d.d. 4 december 2017 (bijlage)
Wijkraad:
- Werkgroep Communicatie: traject met Saluti
- werkgroep Wonen: voortgang wijkraadpleging
Wijkbureau: -

20:25 Wijkraadpleging 2018
Nu de wijkraadpleging 2017 zijn voltooiing nadert en de presentatie daarvan vastgesteld is op 6 februari 2018, is er weer ruimte om voorstellen te doen voor de wijkraadpleging 2018.

21:35 Overvecht Noord aardgasvrij

21:00 Pauze

21:05 Overvecht Noord aardgasvrij

22:00 Sluiting en informele nabespreking/borrel

    Bijlagen

Agenda PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering 16 november 2017 PDF
Afsprakenlijst Dagelijks Bestuur 4 december 2017 PDF
Vragen wijkraad aan de projectleiding van Overvecht Noord aardgasvrij d.d. 20 november 2017 PDF
Werkdocument Overvecht Noord Aardgasvrij versie 0.1 d.d. september 2017 PDF
Advies Wijkraad Overvecht over NRU d.d. 27 november 2017 PDF
Reactie BenW op advies Wijkraad Overvecht Bevordering Gezondheidskansen d.d. 29 november 2017 PDF
Beantwoording vragen wijkraad (toegevoegd!) PDF


Voor meer informatie:
Els Wegdam, voorzitter wijkraad Overvecht a.i.
☎ 06 - 2243 9186
info@wijkraadovervecht.nl
Naar boven
De Wijkraad Overvecht is opnieuw op zoek naar een nieuw wijkraadlid die als secretaris in het dagelijks bestuur gaat meedraaien.

De secretaris is een spin in het web in de communicatie in en met de wijkraad.


In het kort zijn de taken van de secretaris (5 tot 7 uur per week):

• de vergadering van het dagelijks bestuur voorbereiden en samen met hen opstellen van de agenda van de wijkraadvergadering en versturen daarvan
• versturen binnengekomen emailberichten aan wijkraadleden of dagelijks bestuur. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden in categorie thema of werkgroep.
• verwerken van de correspondentie met en namens de wijkraad en het (laten) zorgdragen voor de notulen
• ingekomen stukken en overige administratie archiveren en behandelen
• vergaderlocatie en andere dagelijkse zaken organiseren

Ben jij die betrokken Overvechter (M/V) die als spin in het web de verbinding wil zijn tussen gemeente, wijkraad en bewonersorganisaties in de wijk Overvecht, waar je woont of werkt?
Die het leuk vindt om digitaal papierwerk en communicatie goed te organiseren?
Alle wijkraadsleden zijn vrijwilligers en ook dit is geen betaalde baan, maar wijkraadswerk geeft veel voldoening. Een onkostenvergoeding is bespreekbaar.
Heb je interesse? Laat ons dat dan weten via
info@wijkraadovervecht.nl .
Wij nemen dan z.s.m. contact met je op!
Naar boven

Jaarverslagen

• Jaarverslag 2016 PDF
• Jaarverslag 2015 PDF
• Jaarverslag 2014 PDF
• Jaarverslag 2013 PDF
• Jaarverslag 2012 PDF
• Jaarverslag 2011 PDF
• Jaarverslag 2010 PDF
• Jaarverslag 2009 PDF
• Jaarverslag 2008 PDF
• Jaarverslag 2007 PDF
img/logo_met_tekst-w201.jpg
E-mail de Wijkraad!
info@wijkraadovervecht.nl
buttons/sitemap-b.jpg
met een overzicht van alle PDF-bestanden

Dreefnieuws
Bekijk onze introductiefilm
img/filmpje.gif

Duur: 4 min 17 s
Bekijk de film Wijkraadpleging 'Wat is goed?'
img/presentatie-2-juli-2014-w225.jpg

Duur: 3 min 7 s
Volg ons op

twitter img/twitter-logo-w40.jpg
Echt Overvecht        img/linkedin-logo-w24.jpg
Overvecht.nu   img/Overvechtnulogo6-w130.jpgbuttons/naarboven-b.jpg buttons/indexfooter-b.jpg


Versie 2017-12-13 11:18