img/left0002.jpg
buttons/wijkraad-b.jpg buttons/adviezen-b.jpg buttons/agenda-b.jpg buttons/vorigeverg-b.jpg buttons/overvecht-b.jpg buttons/weblinks-b.jpg buttons/afkortingen-b.jpg buttons/contact-b.jpg
Ga direct naar    Komende vergadering    Secretaris gezocht    Jaarverslagen
         Download hier de inspreektekst als PDF .

Inspreektekst RIB Samen Stad Maken

Wijkraad Overvecht, 3 oktober 2019

Inclusiviteit, betrokkenheid en samen wijzer worden

Geachte Raadsleden,

De Stad Utrecht is een diverse stad met een divers participatielandschap. Om te kunnen navigeren door dit onvoorspelbare terrein is het belangrijk dat je op reis gaat met iemand waarvan je weet dat je op hem kunt vertrouwen. Je navigator zit naast je met een kaart en zorgt dat je niet vastloopt in een moeras. Op zijn beurt vertrouwt de navigator er op ook dat de bestuurder iets doet met de info die hij krijgt. Deze band van vertrouwen is nodig. Je werkt aan je relatie en als het even tegen zit dan bespreek je dit en pas je dingen aan. Maar dingen kunnen ook mis gaan. Het zou kunnen dat de bestuurder opeens niet meer luistert naar de navigator, of dat de navigator opeens op eigen houtje een andere route uitstippelt en besluit dat je nu verder gaat op een waterski. Ons vertrouwen wordt nu op de proef gesteld. Dat is wat er met ons als wijkraad Overvecht gebeurt.
"Samen stad maken op de Utrechtse manier" lijkt geen rekening te houden met succes van de wijkraden en wil opnieuw beginnen.

Samen wijzer worden?

In het actieprogramma Samen Stad maken wordt er gesproken over het scheiden van proces en inhoud. Dit principe moet de leidraad worden van de nieuwe participatie. In trajecten is het verleidelijk om direct te komen met oplossingen en standpunten, zonder het eerst met partners te hebben over gedeelde waarden. Wanneer een partner toch direct met oplossingen komt zal het gesprek snel veranderen in een gepolariseerde discussie met ingegraven standpunten. Dit lijkt nu precies te gebeuren in het actieplan.

Wijkraad Overvecht

Wij hebben een goed georganiseerde wijkraad. Vergaderen 10 keer per jaar in aanwezigheid van onze achterban en gastsprekers/vakambtenaren. Wij hebben een goed netwerk en onderhouden het contact met de achterban en de vakambtenaren. Als vrijwilligers zetten wij ons stevig in voor de wijk. Moet dit ophouden per 1 januari zonder dat er duidelijk is wat ervoor in de plaats moet komen?
Wij zien de Wijkraad Overvecht als een succesvolle vorm van participatie en vinden daarom dat het beschermd moet worden. Dat wil niet zeggen dat wij als wijkraad niet willen veranderen.

De wijk Overvecht is een wijk waar burgerparticipatie hoog in het vaandel staat. De wijk beschikt over een complex web van participatie-initiatieven, organisaties, professionals, etc. Wij als wijkraad zijn zeer actief binnen de wijk en we vervullen er een verbindende functie. Dit netwerk is sterk en we weten goed wat er speelt. Zo zijn er vele wijkraadplegingen georganiseerd die impact hebben gehad voor de wijk. De wijkraadpleging "Wonen in Overvecht" van twee jaar geleden heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de positie van Overvecht in het coalitieakkoord en heeft veel input geleverd voor het plan Samen voor Overvecht.
De wijkraadpleging die wij vorig jaar hebben uitgevoerd ging over de verkeerssituatie in Overvecht. Ook dit onderzoek was een succes en wordt nu door de gemeente herhaald in andere wijken binnen Utrecht.

Verbindend platform

In Samen Stad Maken wordt gesproken over verbindende platforms, er wordt echter niet uitgewerkt wat een verbindend platform nu eigenlijk is en hoe dit gaat worden ingericht.
Ook is niet aangegeven wat de faciliteiten van gemeentewege zijn om deze platforms in stand te houden. Alleen dat per platform een budget van 5.000,- wordt toegekend, waarmee het wijkplatform zich kan organiseren.
Maar de wijkraden hebben op dit moment ook ondersteuning van het wijkbureau op organisatorisch gebied.

De wijkraden en dus straks ook de verbindende wijkplatforms bestaan uit vrijwilligers, die grotendeels allemaal een baan hebben en dit participatiewerk in hun vrije tijd doen. Deze vrijwilligers hebben ook veelal een gezin of andere familieomstandigheden die tijd vereisen.
Hoeveel mag je als gemeente vragen van een vrijwilliger?
Een goede infrastructuur voor de verbindende wijkplatforms, die gelegd wordt door de gemeente is vereist. Bij die infrastructuur hoort een goede ambtelijke ondersteuning.

Versterken of verdelen?

De gemeente wil versterking van de participatieve democratie. Samen stad maken houdt wel een verbreding in, maar de vraag is of de wijkplatforms wel een versterking zijn. Er zijn geen vormvoorschriften, er ontbreekt ambtelijke ondersteuning en er is geen adviesrecht meer, dreigt de participatie te verworden tot iets dat alleen zal plaatsvinden wanneer het de gemeente zelf uitkomt.
Dit blijkt ook uit de nieuwe opzet van de participatieladder, waarin de gemeente zelf vooraf besluit wat het participatieniveau gaat worden. Voor de participatieleidraad gaat de gemeente zelfs kiezen in welke projecten een uitvoerige variant van participatie gedaan wordt. Als er onvoldoende budget is wordt er niet meer geparticipeerd. Participatie wordt dus afhankelijk van het budget, lijkt de conclusie.

1 januari a.s. einde van de participatieve democratie?

Op zich is er niets mis mee dat de rol en de functie van de wijkraad veranderen. Maar om per 1 januari de wijkraden op te heffen is het kind met het badwater weggooien.
Het eenzijdig besluiten tot het instellen van wijkplatforms zal ons inziens niet direct leiden tot een levendige en bruisende vorm van participatie. Dit is in Overvecht organisch ontstaan in de wijkraad. Aan relaties moet je bouwen, die moet je onderhouden. Dit is niet iets wat op papier gestalte kan krijgen.

De gemeente wil flexibilisering van de participatie, vond de wijkraden een te bureaucratische vorm. Maar de instelling van verbindende wijkplatforms kost tijd en heeft flexibilisering van de termijn nodig. Stap op zijn minst af van de harde einddatum van 1 januari 2020. Maak eerst goede afspraken en spreek daarna pas af op welke datum het reëel is dat er een verbindend platform ingesteld wordt.

De Omgevingswet

Positief punt van het plan SSM is dat het aansluit bij de nieuwe Omgevingswet. Maar de participatie die daarin staat moet nog helemaal vorm gegeven worden. En gaat bovendien maar over een selectie van onderwerpen.

Digitale participatie

De doelen van de participatie t.w. inclusiviteit, betrokkenheid en kwaliteitsimpuls in plannen, beleid en projecten vinden wij goed.
Maar de vorm waarin dat gaat gebeuren roept vragen op. Er is bv. een belangrijke plek voor onlineparticipatie. Daarbij lijkt er aan voorbij gegaan te worden dat 6% van de bewoners in Overvecht geen enkele toegang tot internet heeft. Ook de traditionele manieren om in contact te komen met Overvechters zijn niet toereikend. Wij zijn een multiculturele wijk die op een multiculturele manier benaderd moet worden. Via directe en informele contacten. Een bewerkelijke methode. Maar het is niet anders. Natuurlijk zijn er wel bewoners in Overvecht die 's avonds achter hun laptop gaan zitten participeren, maar dat zal de witte, hoogopgeleide bewoner zijn, die niet de doorsnee bewoner van Overvecht is. En die is in de meeste gevallen de "usual suspect" die men toch al bereikt. Het was toch de bedoeling om nu juist ook andere doelgroepen te bereiken?
Wanneer je investeert in meer digitale participatie moet je ook meer investeren in normale participatie. Digitale participatie zorgt namelijk voor eenzijdige inclusie en kan nooit op zichzelf dienen als volwaardig alternatief.
Met de nieuwe participatie wil men juist groepen Utrechters die nu missen bereiken. Bv. mensen die de Nederlandse taal niet goed spreken, ouderen, mensen met een beperking. Voor deze groepen gaat onlineparticipatie zéker niet werken.

Houding en gedrag gemeentemedewerkers

Om de nieuwe participatie vorm te geven zijn een veranderende houding en gedrag van gemeentemedewerkers onvoorwaardelijk. Een van de voorstellen is dat gemeentemedewerkers vaker uit het Stadsplateau afdalen naar de wijken/buurten. O.a. wordt voorgesteld om een cursus aan te bieden waarin gemeentemedewerkers, bewoners en andere maatschappelijk betrokkenen gaan oefenen in het met elkaar omgaan.
Hoe lang gaat het duren eer de houding en het gedrag van de gemeentemedewerkers zodanig veranderd zijn dat de nieuwe participatie werkbaar c.q. een succes wordt?
Houding en gedragsontwikkeling kost jaren en sommige mensen leren het zelfs nooit.
Maar als de nieuwe participatie per 1 januari a.s. in werking moet treden, is hier - eufemistisch uitgedrukt - een knelpunt te voorzien.

Initiatievenfonds

Er wordt in het plan voor de financiering ook teruggegrepen op het Initiatievenfonds.
Bijzonder, want in Overvecht wordt het Initiatievenfonds elk jaar vrijwel volledig benut.
Als er straks meer participatieactiviteiten uit dit fonds gehaald moeten worden dan nu het geval is, betekent dit een bezuiniging voor bewoners om hier een beroep op te doen, anders dan voor participatie.

Wijkraadplegingen

De wijkraadplegingen zijn per 1 januari 2019 afgeschaft door intrekking van het budget daarvoor. Daarmee is een effectief middel om bewoners te bereiken verdwenen. Het was juist een goed participatie-instrument. Waarom? De gemeente heeft zelf niet de mogelijkheden om hier een goed alternatief voor in de plaats te zetten, doodgewoon omdat de afstand tot bewoners te groot is en alleen digitale of schriftelijke onderzoeken niet werken.
Het schijnt zo te zijn dat er wel budget voor aangevraagd kan worden, maar dan is de kans groot dat de gemeente mede-opdrachtgeverschap vraagt of invloed wil hebben op de inhoud van het onderzoek. Daarmee is het geen onderzoek meer van bewoners door bewoners, wat juist de waarde van de wijkraadpleging was.

Wensen

- Investeer in wederzijds vertrouwen zodat een gelijkwaardig gesprek ontstaat; dialoog waarin eerst gesproken wordt over waarden en pas daarna over oplossingen.
- Ambtelijke ondersteuning blijft nodig, in welke vorm de wijkraden ook verder gaan.
- Flexibiliseer de invoeringsdatum van 1 januari 2020. Maak eerst heldere afspraken en spreek bv. een overgangstermijn af.
- Geef de mogelijkheid om met laagdrempelige eisen een wijkraadpleging te houden, waarbij het platform de zeggenschap houdt.

Als deze wensen gerealiseerd kunnen worden, kunnen we gezamenlijk verder op reis in het vertrouwen dat de bestuurder en navigator op elkaar ingespeeld zijn, een gezamenlijk reisdoel hebben, daarin samenwerken en op deze manier samen wijzer worden!
Wijkraadpleging 2018 Verkeersveiligheid Het recht van de snelste?
Zie hier of hier voor meer informatie.

Van de leestafel

"Aardgasvrij wordt ons door de strot geduwd"

21 december 2018
In 2030 moet Overvecht-Noord de eerste aardgasvrije wijk van Utrecht zijn. Als het daar lukt, lukt het overal, redeneert de gemeente. De wijk is niet overtuigd. De wijkraadvoorzitter: 'Dit is een sociaal experiment'.
Lees HIER het artikel uit het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 4/2018 door Han van de Wiel.

Wijkraden presenteren manifest "Samen Doen!"

21 november 2018
De Utrechtse politiek heeft in het coalitieakkoord te kennen gegeven dat de samenwerking tussen gemeente en bewoners verbeterd moet worden. De gemeente is reeds een traject gestart onder de naam "Vernieuwen Participatie". De wijkraden willen hier graag bij aansluiten.

Om onze standpunten helder en eenduidig op het netvlies van de betrokken partijen te krijgen heeft wijkraad Zuidwest een door alle wijkraden ondersteund manifest geschreven: "Samen Doen!"
Lees het manifest (PDF)

Welkom op de website van Wijkraad Overvecht

Wijkraad Overvecht is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan dat het college van Burgemeester en Wethouders adviseert over zaken die spelen in de wijk Overvecht.

De leden van de wijkraad zijn bewoners, ondernemers en/of vertegenwoordigers van organisaties die zich willen inzetten voor de wijk.

U bent van harte welkom om onze openbare vergaderingen bij te wonen .
Wij vergaderden meestal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9 ( routebeschrijving ). Om meer toehoorders te kunnen ontvangen wijken we tegenwoordig vaak uit naar een andere locatie.
Kijk dus altijd hier waar wij vergaderen.

Onder het kopje "Agenda" vindt u een overzicht van de vergaderdata.

Mocht u meer willen weten over de Utrechtse wijkraden, klik dan https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/participatie/wijkraden/ .

De Zilveren Watertoren

img/watertoren-DSC_5480-t-1.94-cropped.jpg De Wijkraad Overvecht heeft in 2016 een onderscheiding ingesteld waarmee mensen die veel betekenen voor de wijkraad, gedecoreerd kunnen worden. Een van de taken van de wijkraad is het vormen van 'oren en ogen' van de wijk richting de politiek. Dit kan zij echter niet alleen en heeft daar de hulp van vele betrokken Overvechters voor nodig. Om onze dank richting deze mensen te kunnen uiten is door ons een zilveren speld ontwikkeld in de vorm van de watertoren van Overvecht, hèt herkenningspunt van de wijk.
Lees hier (PDF) meer over de decoraties.

Nieuwe leden Wijkraad Overvecht gezocht

De Wijkraad Overvecht is een hele actieve club mensen, die zich met hart en ziel voor hun prachtige, groene wijk inzet. Momenteel met 17 leden en wij zouden graag gaan uitbreiden.
Om lid te worden van de wijkraad moet je in de wijk wonen of werken.

De wijkraad is een adviesorgaan van het College van Burgemeester en Wethouders en functioneert als oren en ogen van de bewoners in de wijk.
Het lidmaatschap kost ongeveer 2 à 3 uur per week, maar daar krijg je veel voor terug: leuke contacten met andere wijkbewoners, je levert een waardevolle bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk, je zit dicht op het nieuws van de wijk, gezellige bijeenkomsten van de wijkraad etc.

Belangrijke eigenschappen van nieuwe leden kunnen zijn:
• betrokkenheid bij het wel en wee in de wijk
• maatschappelijke interesse
• graag bij willen dragen aan het welzijn van onze wijk Overvecht
• redactionele vaardigheden om adviezen op papier te zetten
• verbale kwaliteiten om de wijkraad te vertegenwoordigen in externe bijeenkomsten
• interesse voor de onderwerpen van een van onze werkgroepen.

Onze werkgroepen zijn:
Communicatie : doel is het contact met de bewoners van de wijk te onderhouden en de bekendheid van de wijkraad te vergroten.
Ruimtelijke Ordening en verkeer : hierin worden o.a. de vraagstukken rond wonen en bouwen in de wijk behandeld, verkeersvraagstukken, openbaar vervoer, NRU, maar ook wijkeconomie en milieu.
Welzijn : hieronder vallen o.a. de volgende onderwerpen: gezondheid, jeugd, ouderen, onderwijs, veiligheid, cultuur.

Niet elke kandidaat hoeft over alle eigenschappen te beschikken, de kwaliteiten kunnen over meerdere mensen verdeeld worden.
Meer informatie vind je op deze website www.wijkraadovervecht.nl en onze profielschets PDF .

Geïnteresseerde kandidaten kunnen mailen naar: info@wijkraadovervecht.nl of bellen met:
Gülseren Urker ☎ 06-248 85 639
Els Wegdam ☎ 06-224 39 186
Nieuws 4 december 2019

Wijkraad Overvecht houdt Dinsdag 10 Dec 2019 zijn eerstvolgende openbare wijkraadsvergadering. img/vergaderen1-735807.jpg

Hoe verder met aardgasvrij Overvecht Noord?

De gemeente Utrecht heeft bepaald dat Overvecht Noord als eerste wijk van de stad van het aardgas af moet. Veel woningeigenaren zijn daar niet blij mee. Maar toch gaan de plannen door.
Er is nu een Transitieplan opgesteld. Daarin staat hoe de gemeente samen met hun partners in het programmateam gaan toewerken naar de keuze voor andere mogelijkheden voor gas in de wijk.
De wijkraad heeft vanaf het begin af aan al vragen gesteld aan de gemeente en ook dit Transitieplan levert de nodige vragen op.
Hoe gaat men realiseren dat het "haalbaar en betaalbaar" wordt? En wat is de positie van Verenigingen van Eigenaars in het plan?
De programmamanager Mark Elbers en omgevingsmanager Marianne Nevens beantwoorden vragen over het Transitieplan.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 10 Dec 2019
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: Buurthuis DE BOOG, GAMBIADREEF 60, 3564 ES Utrecht


De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
19:45 Inloop

20:00 Opening

20:05 Verslag wijkraadvergadering 12 november 2019

20:10 Mededelingen
DB: -
Wijkraad: -
Wijkbureau: -

20:30 Prijsvraag verkeersveiligheid
Er wordt een prijsvraag georganiseerd voor de plannen van de gemeente om de maximumsnelheid op een aantal wegen in Overvecht omlaag brengen van 50 naar 30 km per uur. Er wordt gezocht naar goede ideeën voor kleine ingrepen om de snelheid omlaag te krijgen zonder dat de wegen helemaal op de schop hoeven. Of naar creatieve manieren om mensen bewust te maken van te hard rijden en aan te zetten tot veiliger rijgedrag. Rustig rijden, dat is veiliger en prettiger voor iedereen op de weg en ook voor de mensen die er wonen.
Meer informatie over hoe mee te doen, de spelregels en de procedure is te vinden op www.utrecht.nl/30kmgoedidee .
De gemeente Utrecht, Project O en Annette van den Bosch werken samen om deze prijsvraag tot een succes te maken. Voor vragen of goede ideeën, kunt u contact met hen opnemen via 30kmgoedidee@utrecht.nl .
Arjen van Ree van Project O zal een toelichting hierop geven.

20:40 Transitieplan Aardgasvrij Overvecht Noord
Arjen Bezemer van Klopvaart Noord licht de lopende buurtinitiatieven toe. Mark Elbers (programmamanager Overvecht-Noord aardgasvrij) en Marianne Nevens (Omgevingsmanager van het Programmateam) lichten het Transitieplan aardgasvrij Overvecht Noord toe dat op 29 oktober jl. met een raadsbrief aan de gemeenteraad gestuurd is. Zij gaan daarbij ook in op de buurtinitiatieven. 22:00 Sluiting en informele nabespreking

    Bijlagen

Agenda PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering d.d. 12 november 2019 PDF
Transitieplan Overvecht Noord Aardgasvrij d.d. oktober 2019 PDF
Raadsbrief Transitieplan Overvecht Noord Aardgasvrij d.d. 29 oktober 2019 PDF
Vragen wijkraad aan de programmamanager Overvecht Noord Aardgasvrij PDF
Brief d.d. 30 november 2019 van buurtinitiatief Klopvaart aardgasvrij aan College van BenW PDF


Voor meer informatie:
Els Wegdam, voorzitter wijkraad Overvecht
☎ 06 - 2243 9186
info@wijkraadovervecht.nl
Naar boven
De Wijkraad Overvecht is opnieuw op zoek naar een nieuw wijkraadlid die als secretaris in het dagelijks bestuur gaat meedraaien.

De secretaris is een spin in het web in de communicatie in en met de wijkraad.


In het kort zijn de taken van de secretaris (5 tot 7 uur per week):

• de vergadering van het dagelijks bestuur voorbereiden en samen met hen opstellen van de agenda van de wijkraadvergadering en versturen daarvan
• versturen binnengekomen emailberichten aan wijkraadleden of dagelijks bestuur. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden in categorie thema of werkgroep.
• verwerken van de correspondentie met en namens de wijkraad en het (laten) zorgdragen voor de notulen
• ingekomen stukken en overige administratie archiveren en behandelen
• vergaderlocatie en andere dagelijkse zaken organiseren

Ben jij die betrokken Overvechter (M/V) die als spin in het web de verbinding wil zijn tussen gemeente, wijkraad en bewonersorganisaties in de wijk Overvecht, waar je woont of werkt?
Die het leuk vindt om digitaal papierwerk en communicatie goed te organiseren?
Alle wijkraadsleden zijn vrijwilligers en ook dit is geen betaalde baan, maar wijkraadswerk geeft veel voldoening. Een onkostenvergoeding is bespreekbaar.
Heb je interesse? Laat ons dat dan weten via
info@wijkraadovervecht.nl .
Wij nemen dan z.s.m. contact met je op!
Naar boven

Jaarverslagen

• Jaarverslag 2018 PDF
• Jaarverslag 2017 PDF
• Jaarverslag 2016 PDF
• Jaarverslag 2015 PDF
• Jaarverslag 2014 PDF
• Jaarverslag 2013 PDF
• Jaarverslag 2012 PDF
• Jaarverslag 2011 PDF
• Jaarverslag 2010 PDF
• Jaarverslag 2009 PDF
• Jaarverslag 2008 PDF
• Jaarverslag 2007 PDF
img/logo_met_tekst-w201.jpg
E-mail de Wijkraad!
info@wijkraadovervecht.nl
buttons/sitemap-b.jpg
met een overzicht van alle PDF-bestanden

Dreefnieuws
Bekijk onze introductiefilm
img/filmpje.gif

Duur: 4 min 17 s
Wijkraadpleging Gezond en aangenaam wonen in Overvecht
img/youtube-wonen-w225.jpg
Bekijk de film Wijkraadpleging 'Wat is goed?'
img/presentatie-2-juli-2014-w225.jpg

en stelling een twee drie
img/stelling1-interview-w72.jpg img/stelling2-interview-w72.jpg img/stelling3-interview-w72.jpg
Bekijk de inleidende film
img/WRP2018-verkeer-en-veiligheid-w225.jpg
en de reportage
img/reportage-UindeWijk-2019-02-11-w225.jpg
van de presentatie van de wijkraadpleging 2018 Het recht van de snelste? over verkeersgedrag en verkeersveiligheid.
Volg ons op

twitter img/twitter-logo-w40.jpg
Echt Overvecht        img/linkedin-logo-w24.jpg
Overvecht.nu   img/Overvechtnulogo6-w130.jpgbuttons/naarboven-b.jpg buttons/indexfooter-b.jpg


Versie 2019-12-04 23:27