img/left0002.jpg
buttons/wijkraad-b.jpg buttons/adviezen-b.jpg buttons/agenda-b.jpg buttons/vorigeverg-b.jpg buttons/overvecht-b.jpg buttons/weblinks-b.jpg buttons/afkortingen-b.jpg buttons/contact-b.jpg
Ga direct naar    Komende vergadering    Secretaris gezocht    Jaarverslagen

Welkom op de website van Wijkraad Overvecht

Wijkraad Overvecht is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan dat het college van Burgemeester en Wethouders adviseert over zaken die spelen in de wijk Overvecht.

De leden van de wijkraad zijn bewoners, ondernemers en/of vertegenwoordigers van organisaties die zich willen inzetten voor de wijk.

U bent van harte welkom om onze openbare vergaderingen bij te wonen .
Wij vergaderen meestal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9 ( routebeschrijving ).
Onder het kopje "Agenda" vindt u een overzicht van de vergaderdata.

Mocht u meer willen weten over de Utrechtse wijkraden, klik dan http://www.utrecht.nl/wijken-en-participatie/wijkraden/ .

Wijkraadslid Dick de Soeten ⁎5 juni 1937 †24 mei 2017

img/dick-de-soeten.jpg Dick heeft aan de voet gestaan van de oprichting van de wijkraad Overvecht en heeft daar jarenlang een belangrijke rol in gespeeld. Wij missen zijn initiatief, zijn inzet en zijn welsprekendheid.

Dick was voor hij bij de wijkraad kwam een van de initiatiefnemers van het Bewoners Platform Overvecht, waar hij jarenlang voorzitter van geweest is. Toen in 2002 de wijkraden ingericht moesten worden, stond hij voor een fait accompli, want de wijkraad kreeg taken en posities die het BPO had. De vraag voor hem was toen of het BPO getransformeerd zou moeten worden in de wijkraad. Hij werkte nauw samen met Jan de Jong en zij besloten als BPO te blijven bestaan. Daardoor kon zowel de kracht van het BPO als die van de wijkraad ingezet worden voor het belang van de wijk. Hij kwam samen met Jan de Jong direct als lid in de wijkraad om zo de link naar het BPO te vormen om een duidelijke samenwerking tussen beide organen tot stand te brengen. Die linking-pin positie is hij altijd blijven behouden en die is zeer vruchtbaar geweest. Overvecht heeft moeilijke tijden, maar gelukkig is de gemeente er inmiddels van overtuigd geraakt dat Overvecht een aparte behandeling en een aparte financiering nodig heeft om vooruit te komen.

Dick was een markant man, die zich graag liet horen. En dat is belangrijk voor een wijkraad. Die moet zich presenteren en standpunten innemen. En dat kon Dick als geen ander. Hij had goede relaties op het stadhuis, zowel met de ambtenaren als met de gemeenteraadsleden. Zelfs zo goed dat op een gegeven moment de portier van het stadhuis in de veronderstelling verkeerde dat hij een baan had in het stadhuis.

Zijn samenwerking met Jan de Jong, die inmiddels ook niet meer onder ons is, was een sterke. Jan was een denker, die alle beleidsplannen uitvlooide en Dick was degene die het Overvechtse standpunt ging verwoorden. Ze waren echt complementair aan elkaar en de wijkraad heeft daar veel aan gehad.

Dick's lobby's op het stadhuis zorgde voor vroegtijdige informatie naar de mensen daar en zo kon hij soms al meningen een kant op sturen die goed was voor de wijk. Plannen waar hij zijn actieve inbreng in had waren bv. de ruimtelijke visie van Overvecht, de herstructureringsplannen en het wijkactieplan.

Dick hield van gezelligheid en als de wijkraad in De Boog vergaderde, was hij de barman die na afloop de drankjes schonk en uiteindelijk het licht uitdeed. Dat waren gezellige bijeenkomsten, waarbij de raadsleden zich ook graag lieten zien.

Doordat zijn vrouw ziek werd moesten wij hem al vaker missen, want hij kon niet altijd meer naar de vergaderingen komen. Na haar overlijden kon hij moeilijk de draad weer oppakken, maar hij bleef belangstellend waar wij ons mee bezig hielden.

Mensen zoals hij, die bereid zijn zich helemaal in te zetten voor de wijk en voor de wijkraad zijn heel erg belangrijk. Het is allemaal vrijwilligerswerk, maar met een onbetaalbare bijdrage aan het belang van de wijk. Dick heeft een grote rol gespeeld in onze wijk. Daar zijn wij hem zeer dankbaar voor.

Voor het laatste interview met Dick, zie https://www.youtube.com/watch?v=2Rf6F6SK11Q

Nieuwe leden Wijkraad Overvecht gezocht

De Wijkraad Overvecht is een hele actieve club mensen, die zich met hart en ziel voor hun prachtige, groene wijk inzet. Momenteel met 17 leden en wij zouden graag gaan uitbreiden.
Om lid te worden van de wijkraad moet je in de wijk wonen of werken.

De wijkraad is een adviesorgaan van het College van Burgemeester en Wethouders en functioneert als oren en ogen van de bewoners in de wijk.
Het lidmaatschap kost ongeveer 2 à 3 uur per week, maar daar krijg je veel voor terug: leuke contacten met andere wijkbewoners, je levert een waardevolle bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk, je zit dicht op het nieuws van de wijk, gezellige bijeenkomsten van de wijkraad etc.

Belangrijke eigenschappen van nieuwe leden kunnen zijn:
• betrokkenheid bij het wel en wee in de wijk
• maatschappelijke interesse
• graag bij willen dragen aan het welzijn van onze wijk Overvecht
• redactionele vaardigheden om adviezen op papier te zetten
• verbale kwaliteiten om de wijkraad te vertegenwoordigen in externe bijeenkomsten
• interesse voor de onderwerpen van een van onze werkgroepen.

Onze werkgroepen zijn:
Communicatie : doel is het contact met de bewoners van de wijk te onderhouden en de bekendheid van de wijkraad te vergroten.
Ruimtelijke Ordening en verkeer : hierin worden o.a. de vraagstukken rond wonen en bouwen in de wijk behandeld, verkeersvraagstukken, openbaar vervoer, NRU, maar ook wijkeconomie en milieu.
Welzijn : hieronder vallen o.a. de volgende onderwerpen: gezondheid, jeugd, ouderen, onderwijs, veiligheid, cultuur.

Niet elke kandidaat hoeft over alle eigenschappen te beschikken, de kwaliteiten kunnen over meerdere mensen verdeeld worden.
Meer informatie vind je op deze website www.wijkraadovervecht.nl.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen mailen naar: info@wijkraadovervecht.nl of bellen met:
Gülseren Urker ☎ 06-248 85 639
Els Wegdam ☎ 06-224 39 186
Nieuws 17 juni 2017

Wijkraad Overvecht houdt Donderdag 22 Juni 2017 haar openbare wijkraadsvergadering in t Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9.
img/vergaderen1-735807.jpg

Het thema van de vergadering is Participatie

De gemeenteraad van Utrecht heeft in het traject rondom 'motie 155' een nota geschreven 'Al doende vernieuwen'. In de vernieuwde vorm van participatie wordt de rol van de wijkraad wat uitgebreid. Wijkraad Overvecht gaat meedoen aan pilotproject 'DMC de Gagel'. We zullen bespreken hoe we als wijkraad deze nieuwe rol in willen gaan vullen. Hierbij is inbreng van buiten de wijkraad ook meer dan welkom. Niet alleen de gemeente moet oog hebben voor participatie, maar wij als wijkraad zeker ook. Praat en doe dus mee, ook deze vergadering!

Sophie Gunnink, projectmanager werkzaam bij het Projectmanagementbureau van de Gemeente, is aanwezig om met de wijkraad te praten over deze nieuwe rol van de wijkraad in de nieuwe participatie.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: Donderdag 22 Juni 2017
•     Tijd:    20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: grote zaal in t Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
20:00 Opening

20:05 Verslag wijkraadvergadering 11 mei 2017
N.a.v. deze vergaderingen zijn de Motie Stimuleer woon-zorg initiatieven M 39/2015 en de Nota van Solgu over maatvoering en samenstellen woonzorgfuncties toegevoegd door Job Haug.

20:15
    - DB
        Voortgang evaluatie
        Welk wijkraadlid wil volgend DB op roulatiebasis meevergaderen?
        Tippelzone
        Relatie met BPO
        datum vergadering in november die nog niet vastgesteld was, wordt donderdag 16 november.
    - Wijkraad
    - Wijkbureau

20:25 Wijkraadpleging Wonen
    Trekker van de wijkraadpleging, Mohamed Joemman, presenteert
    het plan van aanpak en bespreekt de hoofddoelstelling.

20:55 Onderwerpen vergaderingen najaar 2017
Het DB wil graag weten naar welke onderwerpen de voorkeur van de wijkraad uitgaat. Alle suggesties van de wijkraad zijn welkom.
Suggesties van het DB zijn de volgende:
- Recente ontwikkelingen rond de NRU
- Nota van uitgangspunten aanbesteding Wijk & Co
- Aanpak buurtbemiddeling in verband met overlast in woonomgeving door José van
den Berg van U-Centraal
- Promotieonderzoek Neeltje Spit van Wijk&Co naar contacten tussen asielzoekers met een verblijfsvergunning die al langer in de wijk wonen en 'gevestigde' Nederlanders en de rol van de organisaties hierin in Overvecht en NoordOost.
- Voorbereiden op de participatie in de nieuwe Omgevingswet

21:15 Pauze

21:20 Participatie
N.a.v. motie 155 is de nota "Al doende vernieuwen" (zie bijlage)
aangenomen door de gemeenteraad. Voor Overvecht betekent dit dat DMC De
Gagel aangewezen is als pilotproject (zie uitnodiging plus projectplan).
De vraag aan de wijkraadleden is voor welke participatievorm wij gaan
kiezen en wie in de projectgroep zitting wil nemen. Stadsbreed is het
Utrechts Praktijknetwerk Participatie opgericht, waarvoor op 5 juli de
eerste van drie bijeenkomsten is. Ook hiervan is de vraag wie uit de
wijkraad gaat deelnemen aan de bijeenkomsten. Sophie Gunnink,
projectmanager werkzaam bij het Projectmanagementbureau van de Gemeente,
is aanwezig om met de wijkraad te praten over onze rol als wijkraad in de
nieuwe participatie.

22.00 Sluiting en informele nabespreking


    Bijlagen

Agenda PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering 11 mei 2017 PDF
Motie Stimuleer Woon-zorg initiatieven M 39/2015 d.d. 4 juni 2015 PDF
Nota d.d. 10 juni 2017 van Solgu over maatvoering en samenstellen woonzorgfuncties PDF
Afsprakenlijst Dagelijks Bestuur 12 juni 2017 PDF
Reactie d.d. 11 april van Burgemeester en Wethouders over de Tippelzone PDF
Plan van Aanpak d.d. 14 juni 2017 Wijkraadpleging Wonen PDF
Mail d.d. 22 februari 2017 van Kees Diepeveen over vernieuwen wijkparticipatie PDF
Mail d.d. 6 juni 2017 van Sophie Gunnink over deelname aan project DMC De Gagel PDF
Projectcontract d.d. 31 mei 2017 PDF
Mail d.d. 7 juni 2017 van Praktijknetwerk Participatie met uitnodiging voor deelname PDF
Nota Al doende vernieuwen d.d. februari 2017 PDF
overleg BPO en DB Wijkraad d.d. 18 mei 2017 PDF


Voor meer informatie:
Els Wegdam, voorzitter wijkraad Overvecht a.i.
☎ 06 - 2243 9186
info@wijkraadovervecht.nl
Naar boven
De Wijkraad Overvecht is opnieuw op zoek naar een nieuw wijkraadlid die als secretaris in het dagelijks bestuur gaat meedraaien.

De secretaris is een spin in het web in de communicatie in en met de wijkraad.


In het kort zijn de taken van de secretaris (5 tot 7 uur per week):

• de vergadering van het dagelijks bestuur voorbereiden en samen met hen opstellen van de agenda van de wijkraadvergadering en versturen daarvan
• versturen binnengekomen emailberichten aan wijkraadleden of dagelijks bestuur. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden in categorie thema of werkgroep.
• verwerken van de correspondentie met en namens de wijkraad en het (laten) zorgdragen voor de notulen
• ingekomen stukken en overige administratie archiveren en behandelen
• vergaderlocatie en andere dagelijkse zaken organiseren

Ben jij die betrokken Overvechter (M/V) die als spin in het web de verbinding wil zijn tussen gemeente, wijkraad en bewonersorganisaties in de wijk Overvecht, waar je woont of werkt?
Die het leuk vindt om digitaal papierwerk en communicatie goed te organiseren?
Alle wijkraadsleden zijn vrijwilligers en ook dit is geen betaalde baan, maar wijkraadswerk geeft veel voldoening. Een onkostenvergoeding is bespreekbaar.
Heb je interesse? Laat ons dat dan weten via
info@wijkraadovervecht.nl .
Wij nemen dan z.s.m. contact met je op!
Naar boven

Jaarverslagen

• Jaarverslag 2016 PDF
• Jaarverslag 2015 PDF
• Jaarverslag 2014 PDF
• Jaarverslag 2013 PDF
• Jaarverslag 2012 PDF
• Jaarverslag 2011 PDF
• Jaarverslag 2010 PDF
• Jaarverslag 2009 PDF
• Jaarverslag 2008 PDF
• Jaarverslag 2007 PDF
img/logo_met_tekst-w201.jpg
E-mail de Wijkraad!
info@wijkraadovervecht.nl
buttons/sitemap-b.jpg
met een overzicht van alle PDF-bestanden

Dreefnieuws
Bekijk onze introductiefilm
img/filmpje.gif

Duur: 4 min 17 s
Bekijk de film Wijkraadpleging 'Wat is goed?'
img/presentatie-2-juli-2014-w225.jpg

Duur: 3 min 7 s
Volg ons op

twitter img/twitter-logo-w40.jpg
Echt Overvecht        img/linkedin-logo-w24.jpg
Overvecht.nu   img/Overvechtnulogo6-w130.jpgbuttons/naarboven-b.jpg buttons/indexfooter-b.jpg


Versie 2017-06-17 14:50